Konkordatoda Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava


Creative Commons License

Albayrak H.

6. Uluslarası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 02 September 2021, pp.311-313

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.311-313

Abstract

Konkordatoda çekişmeli alacaklar hakkında dava çekişmeli alacaklar hakkında dava başlıklı İİK m. 308/b hükmü ile düzenlenmiştir. Hüküm şu şekildedir; “Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler. Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar, bu paydan ödeme yapılmasını talep edemezler; bu durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.”

Hükümde alacakları itiraza uğramış alacaklılar ile kastedilen çekişmeli alacaklardır. Öncelikle çekişmeli alacak kavramının ne olduğu ve bir alacağın nasıl çekişmeli hale getirildiğinin incelenmesi gerekmektedir. Bir alacağın çekişmeli hale getirilebilmesi için öncelikle konkordato komiserinin yapacağı ilanla alacaklıları alacağını bildirmeye davet etmesi ardından borçluyu alacaklar hakkında beyana davet ederek alacağı kabul edip etmediğini sorması gerekmektedir. Burada önemli olan husus konkordatoda alacağı çekişmeli hale getirme yetkisinin iflastan farklı olarak münhasıran borçluya ait olmasıdır. Oysa iflas hukukunda bu yetki iflas idaresine aittir. Dolayısıyla konkordato komiseri bildirilen alacağı hiçbir koşulda çekişmeli hale getirileme yetkisi yoktur. Bunun yanında çekişmeli hale gelen alacağın konkordato nisabına katılıp katılmayacağına veya katılacak ise hangi oranda katılacağına karar verme yetkisi de konkordato komiserine ait değildir. Bu kararı verecek olan mahkeme, konkordatoyu inceleyen mahkemece olacaktır. Tasdik kararı veren mahkeme konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Bu durum uygulama açısından oldukça sıkıntı yaratabilecek bir durumdur. Çünkü zor durumda kalarak konkordato talep etmiş borçlunun çekişmeli alacaklara isabet eden payı bankaya yatırması için gereken teminatının yahut nakdi karşılığının elinde mevcut olması mümkün olmayabilir.

Daha sonra çekişmeli alacaklılar çekişmeli alacaklarına yönelik dava açma hakkına sahiptirler. Ancak bu davanın nerede açılacağı, hangi sürede açılabileceği, süresinde açılmaması halinde doğacak sonuçlar, dava esnasında konkordato borçlusu tarafından ödeme yapılıp yapılamayacağı sorun teşkil edecek hususlardır.  Ayrıca bu davanın arabuluculuğa tabi olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Bu tebliğimiz kapsamında belirtmiş olduğumu İİK m. 308/b hükmüne dair sorunlar incelenecektir.