Evaluation of Position and Relationship of Maxillary Third Molars with Maxillary Sinus Using CBCT


Creative Commons License

Evlice B. , Duyan H.

Akdeniz Tıp dergisi, vol.7, no.2, pp.307-314, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.53394/akd.958922
  • Title of Journal : Akdeniz Tıp dergisi
  • Page Numbers: pp.307-314

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate position of maxillary third molars and relationship between maxillary third molars and maxillary sinus using cone-beam computerized tomography (CBCT) images. Material and Methods: In this study, maxillary third molars of 147 patients underwent CBCT scanning for various reasons, were examined. Vertical position of maxillary third molar teeth relative to adjacent second molar teeth according to the modified Archer’s classification, their positions according to Winter’s classification and relationships between the roots of maxillary third molar teeth with lower wall of the maxillary sinus were evaluated. Pearson chi square test, one way variance analysis (ANOVA) and post-hoc tests were used for statistical analysis. Significance level was determined as p<0.05. Results: A total of 155 maxillary third molars of 147 patients with a mean age of 33,32±14,31 were included in the study. In our study, depth of the maxillary third molars were the most common class A (58,1%), most common vertical (31,6%) and horizontal (53,5%) relationship between the roots of maxillary third molars and maxillary sinus was Type I. Most common type of angulation according to Winter classification was vertical position (53,2%). No significant relationship was found between these classifications and gender or location (right / left). Conclusion: More than half of teeth examined in this study were observed as class A, type I (according to horizontal relationship between roots and sinus) and vertical position. The relationship between maxillary third molars and maxillary sinus should be carefully evaluated against various complications risks, especially during tooth extraction. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, maksiller üçüncü molar dişlerin konumunu ve maksiller üçüncü molar dişler ile maksiller sinüs arasındaki ilişkiyi konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri ile değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada çeşitli nedenlerle KIBT taraması mevcut 147 hastanın maksiller üçüncü molar dişleri incelendi. Maksiller üçüncü molar dişlerin, Modifiye Archer sınıflandırması kullanılarak komşu ikinci molar dişe göre vertikal olarak gömülülük derecesi, Winter sınıflandırmasına göre pozisyonları ve maksiller üçüncü molar diş kökleri ile maksiller sinüsün tabanı arasındaki ilişkiler değerlendirildi. İstatistiksel analizler için Pearson ki kare testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc testler kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. Bulgular: Yaş ortalaması 33,32±14,31 olan 147 hastanın toplam 155 maksiller üçüncü molar dişi incelendi. Maksiller üçüncü molarların derinliği, en sık %58,1 ile sınıf A, maksiller üçüncü molarların kökleri ile maksiller sinüs tabanı arasındaki en sık vertikal (%31,6) ve horizontal (%53,5) ilişki tip I, Winter sınıflandırmasına göre en sık görülen angulasyon tipi %53,2 ile vertikal pozisyondu. Bu sınıflandırmalar ile cinsiyet veya sağ/sol tarafta yer almak arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Sonuç: Bu çalışmada incelenen dişlerin yarısından fazlası sınıf A, tip I (kökler ile sinüs arasındaki horizontal ilişkiye göre) ve vertikal pozisyon olarak gözlendi. Maksiller üçüncü molar dişler ve maksiller sinüs arasındaki ilişkiler, özellikle çekim esnasında meydana gelebilecek çeşitli komplikasyon risklerine karşı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.