Change in Consumption of Food Away from Home During the Covid-19


Haseki M. İ., OGUZ S., BUZCU Z., Özçiçek Dölekoğlu C.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.11, no.3, pp.1891-1918, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the economic development, changing consumer demands and needs in many countries have also changed the food consumption patterns outside the home. Knowing the reasons why consumers consume food outside the home is important for the segmentation of the market, the self-positioning of the businesses, and therefore for maintaining their existence. In the dynamic market, it is even more important to determine the behavior of consumers, especially in extraordinary situations. The COVID-19 pandemic, which affected the whole world in 2020, has led to radical changes in all industries, and the service sector has evolved into a new path. This study focused on the change in out-of-home food consumption during the COVID- 19 pandemic in Türkiye. The aim of the study is to reveal changes at the consumer level and to determine the effect of COVID-19 on out-of-home food consumption. For this purpose, an online survey was conducted with 800 people selected by simple random method in the provinces of Edirne, Iğdır, Sinop, Muş Adana, Gaziantep, Diyarbakır, and Kayseri. Compared to pre-COVID-19, there has been a decrease of approximately 8 points in food consumption outside the home. While consumers continue to consume food out of the home (FAFH) mostly for social and psychological, savings and hedonic reasons, they do not consume primarily for health and nutritional reasons.
Ekonomik gelişmeyle birlikte birçok ülkede değişen tüketici istekleri ve ihtiyaçları ev dışında gıda tüketim yapılarını da değiştirmiştir. Tüketicilerin hangi nedenlerle ev dışında gıda tüketim yaptığının bilinmesi pazarın bölümlendirilmesi, işletmelerin kendini konumlandırması dolayısıyla varlıklarının sürdürülmesi için önemlidir. Dinamik olan pazar içinde özellikle olağanüstü durumlarda tüketicilerin davranışlarının belirlenmesi daha da önemli olmaktadır. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, tüm endüstrilerde köklü değişikliklere yol açmıştır hizmet sektörü ve yeni bir yola evrilmiştir. Bu çalışma Türkiye’de COVID-19 pandemi sürecinde ev dışı gıda tüketiminde meydana gelen değişime odaklanmıştır. Çalışmanın amacı, tüketici düzeyinde değişiklikleri ortaya koymak ve COVID-19’un ev dışı gıda tüketimine etkisini belirlemektir. Bu amaçla Edirne, Iğdır, Sinop, Muş Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri illerinde basit tesadüfi yöntemle seçilen 800 kişiyle çevrimiçi anket yapılmıştır. Ev dışı gıda tüketiminde COVID-19 öncesine göre yaklaşık 8 puan düşme yaşanmıştır. Tüketiciler en fazla sosyal ve psikolojik, tasarruf, hedonik nedenlerle ev dışı gıda tüketimi (FAFH) yapmaya devam ederken, öncelikle sağlık ve besleyicilik nedenleri ile tüketim yapmamaktadır.