Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Çevrimiçi Alışverişte Risk Algısı ve Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisi


Demirci Orel F., Arık A., Arslan İ. D.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.61-71, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Covid-19 pandemic, like all consumer groups, has changed shopping habits of healthcare professionals. In this period, the rate of shopping made through online channels have increased and the use of mobile applications has become widespread. However, as in all kinds of shopping environments, consumers are faced with a certain level of risk during their purchasing decision in online shopping and the perceived risk in online purchases can affect their purchase intention. This study aims to identify the effect of risk perception in online shopping on repurchase intention. Research was carried out by using questionnaire method between July and November 2021 with 376 healthcare professionals working in Adana and agreeing to participate in research. Multiple regression analysis was applied to obtained data. As a result of analysis; it is determined that except for delivery risk; product risk, financial risk, security risk and social risk have negative effects on repurchase intention.

Covid-19 pandemisi tüm tüketici gruplarında olduğu gibi sağlık çalışanlarının da alışveriş alışkanlıklarını değiştirmiş, bu dönemde çevrimiçi kanallardan yapılan alışveriş oranları artmış, mobil uygulamaların kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak her türlü alışveriş ortamında olduğu gibi çevrimiçi alışverişlerde de tüketici satın alma kararını verirken belirli seviyede risk ile karşı karşıya kalmakta ve algıladığı çeşitli riskler yeniden satın alma niyetini etkilemektedir. Bu çalışmada pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çevrimiçi alışverişte risk algısının yeniden satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Adana ilinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 376 sağlık çalışanı ile Temmuz-Kasım 2021 tarihleri arasında anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda; teslimat riski dışında ürün riski, finansal risk, güvenlik riski ve sosyal riskin yeniden satın alma niyeti üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.