DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL QUESTIONNAIRES AND MAXILLARY SINUS PATHOLOGY: A PILOT STUDY


Creative Commons License

Duyan H.

Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress – IDU-DENT2020, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.439-443

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.439-443

Abstract

Aim: Inflammation of the nasal cavity and sinuses is the most common problem in Otorhinolaryngology. Identifying inflammatory sinonasal diseases and understanding their pathophysiology are essential to the success of the treatment of these common disorders. The aim of this study is to investigate the relationships between two clinical questionnaires showing clinical symptoms and maxillary sinus pathology volume (MSPV).

Material and Method: This retrospective, observational study included patients who underwent cone-beam computed tomography (CBCT) for any reason between July 2019 and February 2020. Inclusion criteria were being over the age of 18, CBCT scan with high image quality, systemically healthy patients. Exclusion criteria were any pathology other than sinusitis pathology, trauma or surgery history involving the paranasal sinus or nasal cavity. The data of sino-nasal outcome test-22 (SNOT-22) and total nasal symptom score (TNSS) questionnaires were obtained from subjects immediately prior to sinus imaging by CBCT. MSPV was calculated using Romexis and Dolphin 3D softwares. The results were analyzed with SPSS software 25.0 (Chicago, IL, USA). The level of significance was set at p<0.05.

Results: The data from 68 maxillary sinuses of 34 patients (mean age: 28.59 ± 7.86) were evaluated. MSPV explained 1.3% and 7.9% of SNOT-22 and TNSS scores respectively (R2=0.013 and R2=0.079 respectively according to linear regression analysis). There was a low level positive correlation between MSPV and SNOT-22 (r=0.115) and TNSS (r=0.281) scores. In addition, when the relationships between MSPV and each separate question (Q) of questionnaires were examined there was a significant relationship between MSPV and need to blow nose, nasal blockage, runny nose, thick nasal discharge, ear fullness, wake up at night (SNOT-22, Q-1-2-4-7, p=0.000-0.003-0.000-0.000, r=0.428-0.350-0.489-0.618 respectively), stuffy nose, sneezing (TNSS, Q-1-3, p=0.001-0.000, r=0.384-0.512).

Conclusion: Questionnaires about clinical symptoms can not be sufficient to explain maxillary sinus pathology.

Keywords: CBCT, Maxillary sinus, Sinusitis, Symptom

Amaç: Nazal kavite ve sinüslerin iltihaplanması Kulak Burun Boğaz’da en sık görülen problemdir. İnflamatuar sinonazal hastalıkların belirlenmesi ve patofizyolojisinin anlaşılması, bu yaygın hastalıkların tedavisinin başarısı için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, klinik semptomları gösteren iki klinik anket ile maksiller sinüs patoloji hacmi (MSPH) arasındaki ilişkileri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel çalışmaya Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında herhangi bir nedenle konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) çekilen hastalar dahil edildi. Dahil edilme kriterleri 18 yaş üstü olmak, yüksek görüntü kalitesine sahip KIBT taramaları ve sistemik olarak sağlıklı hastalar olması idi. Dışlama kriterleri, sinüzit patolojisi haricinde herhangi bir patoloji varlığı, paranazal sinüs veya nazal kaviteyi içeren travma veya operasyon hikayesidir. Sino-nazal sonuç testi-22 (SNOT-22) ve toplam nazal semptom skoru (TNSS) anketlerinin verileri, KIBT ile sinüs görüntülemesinden hemen önce hastalardan elde edildi. MSPH, Romexis ve Dolphin 3D yazılımları kullanılarak hesaplandı. Sonuçlar SPSS yazılımı 25.0 (Chicago, IL, ABD) ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.

Bulgular: Otuz dört hastanın (yaş ortalaması: 28.59 ± 7.86) 68 maksiller sinüsünden elde edilen veriler değerlendirildi. MSPH, SNOT-22 ve TNSS skorlarının sırasıyla %1.3 ve %7.9'unu açıklayabildi (lineer regresyon analizine göre sırasıyla R2=0.013 ve R2=0.079). MSPH ile SNOT-22 (r = 0.115) ve TNSS (r = 0.281) puanları arasında düşük düzeyde pozitif korelasyon vardı. MSPH ile anketlerin her bir sorusu (S) arasındaki ilişkiler incelendiğinde, MSPH ile burun sümkürme ihtiyacı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, katı burun akıntısı (SNOT-22, S-1-2-4-7, p=0.000-0.003-0.000-0.000, r=0.428-0.350-0.489-0.618), burun tıkanıklığı, hapşırma (TNSS, S-1-3, p=0.001-0.000, r=0.384-0.512) arasında anlamlı bir ilişki vardı.

Sonuç: Klinik semptomlarla ilgili anketler maksiller sinüs patolojisini açıklamak için yeterli olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: KIBT, Maksiller sinus, Semptom, Sinüzit