The Effects of Consumer Credits on Current Account in Türkiye


HASEKİ M. İ., Avşar İ. İ., TURAN T.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.9, no.1, pp.19-35, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Using data over the period 2007:1-2022:1 and Autoregressive Distrubuted Lag (ARDL) model this study examines the effects of consumer credits on current account balance in Türkiye. First, we focus on the impact of total consumer credits and then its components. In this context, we investigate the effects of housing, vehicle, and other consumer credits on current account both separately and jointly using the same framework. Our estimation results point to the existence of a cointegration relationship in all specifications. However, we fail to find any impact of total consumer credit on current account. Similarly, there is no evidence for a long run effect of housing, vehicle, and other credits when we separately add each of them to our main specification. On the other hand, when these three components are jointly included in the model, we find a statistically significant impact of vehicle and housing credits. An increase in vehicle and housing credit leads to an increase in current account deficit. Additionally, our results indicate that the twin deficit hypothesis is valid and economic growth has a negative impact on current account balance during the period examined. Finally, real exchange rate exerts a significant effect in some specifications.
Bu çalışmada 2007:1-2022:1 donemi verileri ve ARDL yaklaşımı kullanılarak Türkiye’de tüketici kredilerinin cari denge üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu kapsamda öncelikle toplam tüketici kredilerinin etkisi ele alınmaktadır. Daha sonra tüketici kredilerinin bileşenleri olan konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin cari denge üzerindeki etkileri önce ayrı ayrı sonra aynı model kapsamında analiz edilmektedir. Tahmin sonuçları tüm modellerde ilgili değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğuna işaret etmektedir. Buna karşın toplam tüketici kredilerinin cari açık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Benzer şekilde modele ayrı ayrı dahil edildiklerinde konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin uzun dönemde cari denge üzerinde anlamlı bir etkide bulunmadıkları anlaşılmaktadır. Diğer yandan konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin birlikte yer aldığı model tahminlerine göre taşıt ve konut kredilerinin cari dengeyi etkilediği sonucuna varılmaktadır. Buna göre taşıt ve konut kredilerindeki artış cari dengede bozulmaya yol açmaktadır. Ayrıca, tahmin sonuçlarımız ikiz açıklar hipotezinin incelenen dönemde geçerli olduğunu, ekonomik büyümede bir artışın cari dengeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir. Son olarak bazı tahminlerde reel döviz kurundaki değişikliklerin cari denge üzerinde anlamlı bir etkide bulunduğu görülmektedir.