Adana İlinde Görev Yapan Faal Futbol Hakemlerinin Durumluk Kaygı Durumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi.


Creative Commons License

YILMAZ C. Y. , TOSUN H., Oğuz U., ULUÖZ E.

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.176

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176

Abstract

An Investigation of State-Anxiety Situations of Active Football Referees in Adana Province in Terms of Some Demographic Characteristics

The concept of anxiety is considered to be a condition that negatively affects many of the right decisionmaking abilities. As is the case in many professional groups, football referees also prevent the referees to make the right decisions and manage the competition comfortably during the competition. The aim of this study is to determine the anxiety status of the Adana football referees before the competition. The study included 30 male and 4 female referees who were active football players in Adana and who had an average age of 26,11 ± 5,67. In order to measure the level of anxiety with the socio-demographic information form of the demographic questions prepared by the researchers, the continuous anxiety inventory of Speilberger, which was adapted by Öner and Le Compte, was used. The state anxiety scale scores of the participants were at the middle level when viewed without gender discrimination. There was no statistically significant difference according to gender (p> 0.05). Pearson correlation test showed that there was a moderate negative correlation between age and anxiety scores of the participants, r = 0.536 (r2 = 0.287296). When r2 value was considered, it was seen that the increase in the anxiety score of the age variable explained the 0.28% age variable. As a result, it can be considered that the referees should reduce the pressure on the judges, reduce the pressure on them, improve the economic conditions and develop training programs. We think that the referees who feel comfortable in psychological terms will show better match management and they will make a more positive contribution to the country football. 
 Keywords: Football, Referee, State-Anxiety 

Kaygı kavramı birçok doğru karar verme becerisini etkileyen olumsuz bir durum olarak Kabul edilmektedir. Birçok meslek grubunda oldugu gibi Futbol hakemlerinde de kaygı özeiikle müsabaka esnasında hakemlerin dogru kararlar vermesini ve müsabakayı rahat yönetmelerini engellemektedir. Bu çalışmanın amacı Adana futbol hakemlerinin müsabaka öncesindeki kaygı durumlarının belirlenmesidir. Çalışmaya Adana ilinde faal futbol hakemi olarak görev yapan ve yaş ortalamları 26,11±5,67 olan, 30 erkek 4 kadın hakem katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik sorulardan oluşan sosyo-demografik bilgi formu ile kaygı düzeyini ölçmek için Öner ve Le Compte tarafından Türkçeye  uyarlanmış  olan Speilberger'in sürekli kaygı envanteri  kullanılmış,  elde  edilen bulgular  SPSS  17.0  istatistik programı  kullanılarak  değerlendirilmiştir. Katılımcıların durumluk kaygı ölçeği puanları cinsiyet ayrımı olmaksızın bakıldıgında orta düzeyde çıkmıştır. Cinsiyete göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (P>0,05). Yapılan Pearson korelasyon testi sonucunda katılımcıların yaşı ile kaygı puanları arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür, r= 0,536 (r2 = 0,287296 ). r2  değerine bakıldığında yaş değişkeninin kaygı puanındaki artışın % 0,28 yaş değişkenini açıkladığı görülmüştür. Sonuç olarak hakemlerin kaygı düzeyinin düşürülmesi için üzerilerindeki baskının azaltılması, ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi gibi uygulamaların yapılması gerektiği düşünülebilir. psikolojik açıdan kendisini rahat hisseden hakemlerin daha iyi maç yönetimleri göstereceğini ve ülke futboluna daha olumlu katkı sağlayacaklarını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Futbol, hakem, kaygı