Evaluation of orthognathic surgery’s effect on maxillary sinus ventilation volume with CBCT


Creative Commons License

Duyan H. , Evlice B.

Selcuk Dental Journal, vol.7, no.2, pp.180-184, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.509721
  • Title of Journal : Selcuk Dental Journal
  • Page Numbers: pp.180-184

Abstract

Background: Aim of this study was to demonstrate the anatomical and morphological changes in maxillary sinuses by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) after Le Fort I osteotomy. Methods: 32 patients, with Le Fort I osteotomy performed between April 2015-November 2017 and with CBCT scans taken 3 to 12 months after the procedure, were included in this study. Surgical intervention type was dependent on specific deformity of each patient. Preoperative/postoperative and right/left maxillary sinus ventilation volumes were measured with volumetric analyzes by using a 3D software.In addition, presence of septa and maxillofacial deformity type were recorded for each patient. Descriptive statistics were calculated for each variable and paired sample t-test was used to compare pre/postoperative values. Results: Data of 32 patients (17 female; 15 male) were examined (mean age 26.40±7.54; mean follow-up period 5.25 months). The patients had various maxillofacial deformities (8 patients had class II; 24 patients had class III malocclusion). In 27 patients, septa formation was observed in the right and left maxillary sinuses before the operation. Ratio of postoperative decrease in left maxillary sinus ventilation volume was % 25.01 and in right maxillary sinus ventilation volume was % 18.01. The decrease in both right and left maxillary sinus ventilation volumes after surgery was statistically significant (p<0.05). Conclusion: Results of the study indicate that Le Fort I osteotomies may have a significant effect on sinus health. The postoperative radiological findings of the maxillary sinus inflammatory processes in these patients point out usefulness of CBCT scans in patient follow-up. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Le Fort I osteotomisi sonrası maksiller sinüslerdeki anatomik ve morfolojik değişikliklerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile gösterilmesiydi. Gereç ve Yöntemler: Nisan 2015-Kasım 2017 tarihleri arasında Le Fort I osteotomisi yapılan ve operasyon öncesi ile prosedürden 3 ile 12 ay sonra KIBT taramaları mevcut olan 32 hasta çalışmaya dahil edildi. Planlanan cerrahi girişim tipi her hastanın spesifik deformitesine bağlıydı. Ameliyat öncesi ve sonrası sağ ve sol maksiller sinüs ventilasyon hacimlerinin volumetrik analizler ile 3 boyutlu bir yazılım kullanılarak ölçümleri yapıldı. Ayrıca maksillofasiyal deformite tipi ve septa varlığı her hasta için ayrı ayrı kaydedildi. Her bir değişken için tanımlayıcı istatistikler hesaplandı ve pre/postoperatif değerleri karşılaştırmak için bağımlı örneklemler t-testi kullanıldı. Bulgular: 32 olgunun (17 kadın, 15 erkek) verileri (yaş ortalaması 26.40±7.54; ortalama takip süresi 5.25 ay) incelendi. Hastalar çeşitli maksillofasiyal deformitelere sahipti (8 hasta sınıf II, 24 hasta sınıf III). Operasyon öncesinde 27 hastada sağ veya sol maksiller sinüslerde septa formasyonuna rastlandı. Postoperatif sol maksiller sinüs ventilasyon hacminde % 25.01; sağ maksiller sinüs ventilasyon hacminde % 18.01’lik bir azalma saptandı. Ameliyat sonrası hem sağ, hem de sol maksiller sinüs ventilasyon hacimlerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Sonuç: Çalışma sonuçları Le Fort I osteotomilerinin sinüs sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Bu hastalarda maksiller sinüs enflamatuvar süreçlerinin postoperatif radyolojik bulguları, hasta takibinde KIBT taramalarının rutin olarak kullanılmasının yararlılığını göstermektedir.