Organik ve organomineral gübrelerin Prima üzüm çeşidinde verim, kalite ve bitki besleme üzerine etkileri


Creative Commons License

TANGOLAR S., Demir S., ADA M., ALKAN TORUN A., DUYMUŞ E., TANGOLAR S.

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.34, no.1, pp.9-16, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Use of organic and organomineral liquid fertilizers as alternative plant nutrition products is being more common in horticultural crops. For this reason it is thought that it can be good to use these fertilizers at some of the important grape varieties for the viticultural regions. This research was conducted in Prima grape variety. In the study, the effects of separate and combined applications of organic (BioGas, 400 cc 100 L-1 and 4 L da-1, respectively) and organomineral (AminoSEL-K, 300 cc 100 L-1 and 4 L da-1, respectively) liquid fertilizers from leaves and soil were compared. To determine the effect of fertilizer applications, grape yield and quality, and plant nutrition characteristics were examined. The highest yield, cluster weight and total soluble solids values (9251 g vine-1, 462.6 g and 15.58%, respectively) were recorded in organomineral application. Organic+organomineral applications when applied separately and together increased berry size compared to control application. It is seen that organic and organomineral fertilizer application from soil increased cluster and berry size. Effect of application method (to soil and to leaf) on mineral concentrations of soil and leaf was not significant. Organic+organomineral fertilizer for Potassium in soil; organic fertilizer application for magnesium, iron, zinc and copper in soil was found to be higher. As a result, it is determined that at Prima variety different fertilizer and different application methods showed different effects. However, it would be appropriate to continue the study in the following years in order to reach more definite conclusion on the effect of these fertilizers.

Organik ve organomineral sıvı gübrelerin, alternatif bitki besleme ürünleri olarak bahçe bitkilerinde kullanımı zamanla yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle gübrelerin bağcılık bölgeleri için önemli yeni bazı üzüm çeşitlerinde etkilerinin denenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu araştırma, Prima üzüm çeşidinde yürütülmüştür. Çalışmada, yapraktan ve topraktan organik (BioGas, sırasıyla 400 cc 100 L-1 ve 4 L da-1) ve organomineral (AminoSEL-K, sırasıyla 300 cc 100 L-1 ve 4 L da-1), gübre uygulamalarının tek başına ve birlikte uygulanmasının etkilerine bakılmıştır. Araştırma sonucunda en yüksek verim, salkım ağırlığı, büyüklüğü ve suda çözünebilir kuru madde değerlerinin (sırasıyla 9251 g omca-1, 462.6 g ve %15.58) organomineral uygulamasında olduğu belirlenmiştir.

Organik+organomineral uygulaması tane büyüklüğünü ayrı ayrı ve birlikte uygulandığında kontrol uygulamasına göre artırmıştır. Topraktan uygulamanın salkım ve tane büyüklüğünü artırdığı saptanmıştır. Topraktan ve yapraktan uygulama şekli toprak ve yaprağın besin maddesi kapsamında önemli farklılık oluşturmamıştır. Organik+organomineral gübre uygulamasında toprakta potasyum; yalnız organik uygulamasında toprakta magnezyum, demir, çinko ve bakır konsantrasyonları yüksek bulunmuştur. Sonuçta, Prima çeşidinde farklı gübre ve uygulama şekli uygulamalarının incelenen özelliklere göre farklı etkide bulunduğu saptanmıştır. Ancak, bu gübrelerin etkisi konusunda kesin yargıya varılabilmesi için çalışmanın izleyen yıllarda da sürdürülmesinin uygun olacağı kanısına varılmıştır.