Retrospective Investigation of Sugammadex Applications


KUBAT H., Tetiker S., ÇELİK M. C.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.202-209, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Suğammadex; pharmacoloğical elimination of the effects of steroidal muscle relaxants in ğeneral anesthesia applications and side effects is a rare ağent. However, the cost is hiğh, there is not enouğh data about the use under the ağe of two years, and the interaction with other druğs and nutrients is not known, so its use is limited. In this study, various parameters of suğammadex patients were examined and we aimed to share our results and to shed liğht on new studies. Methods: In this retrospective study, the ğender of the patients who underwent surğery under ğeneral anesthesia and suğammadex were used, their numbers, ağe ranğes, suğammadex usağe indications were transferred to the electronic environment and the numbers were expressed as % distribution. The mean suğammadex doses were expressed in milliğram/kiloğram and the mean anesthesia risk values were quantified. Results: A total of 1381 patients with suğammadex were included in the study. Of the patients, 506 were female and 875 were male. 22 patients under 2 years and under, 65 patients between 3 and 7 years of ağe, 135 patients ağed 8-18 years, 874 patients between 19-65 years of ağe, 253 patients over 65 years and older. There were 317 patients with ASA-I, 636 patients with ASA-II, 300 patients with ASA-III and 128 patients with ASA-IV. The mean ASA value was 2.20. Suğammadex difficult intubation (n = 55), obesity surğery (n = 110), vertebral surğery (n = 274), inadequate decurarization with atropine and neostiğmine (n = 30), operation cancellation or rapid awakeninğ (n = 100), Over 80 years old (n = 26), conğenital malformation (mucopolysaccharidosis type 3, vağinal ağenesis = Rokitansky Mayer Hauser Ku stner syndrome, down syndrome of doudenal atresia) (n = 3), contraindication of neostiğmine use (n = 783) was used. The operation time was 15 minutes at the shortest and 420 minutes at the lonğest. Suğammadex administration dose was between 2.0-4.0 miliğram/kiloğram. No anaphylaxis or similar side effects were observed in the patients. Conclusion: The results of this study included suğammadex; without ğender discrimination, ağe difference, low or hiğh ASA risk, short or lonğ-term surğery of all branches at a dose of 2-4 mğ/kğ dose can be used safely shows a druğ.
Amaç: Suğammadeks; ğenel anestezi uyğulamalarında steroid yapıda kas ğevşeticilerin etkisinifarmakolojik olarak ortadan kaldıran ve yan etkileri az ğo ru len bir ajandır. Ancak maliyeti yu ksekolduğ u, iki yaş altında kullanımı konusunda yeterli veri bulunmadığ ı, diğ er ilaç ve besinlerleetkileşimi tam olarak bilinmediğ i için kullanımı kısıtlıdır. Bu çalışma ile suğammadeks kullanılanhastaların çeşitli parametreleri incelenmiş olup, sonuçlarımızı paylaşmayı ve yeni çalışmalara ışıktutmayı amaçladık. Yöntem: Retrospektif olan bu çalışmada, dosya taraması yapılarak ğenelanestezi altında ameliyata alınan ve suğammadeks kullanılan hastaların cinsiyetleri, branşlarağo re sayıları, yaş aralıkları, suğammadeks kullanım endikasyonları elektronik ortama aktarılmış,sayılar % dağ ılım olarak ifade edilmiştir. Kullanılan suğammadeks dozları miliğram/kiloğram,anestezi risk değ erlerinin ortalaması rakamsal olarak ifade edilmiştir. Bulgular: Farklı branşlardasuğammadeks kullanılan 1381 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 506’sı kadın, 875’i erkekti.22 hasta 2 yaş ve altı, 65 hasta 3-7 yaş arası, 135 hasta 8-18 yaş arası, 874 hasta 19-65 yaş arası,253 hasta 66 yaş ve u zerindeydi. 317 hasta ASA (American Society of Anesthesioloğists, anestezirisk sınıflaması)-I, 636 hasta ASA-II, 300 hasta ASA-III, 128 hasta ASA-IV risk ğrubunda idi.Ortalama ASA değ eri 2.20 idi. Suğammadeks zor entu basyon (n=55), obesite cerrahisi (n=110),vertebral cerrahi (n=274), atropin ve neostiğmin ile yetersiz deku rarizasyon (n=30), ameliyatiptali veya hızlı uyandırma ğerektiren durum (n=100), 80 yaş u zeri (n=26), konjentalmalformasyon (mukopolisakkaridoz tip 3, vajinal ağenezi=Rokitansky Mayer Hauser Ku stnersendromu, doudenal atrezili down sendromu) (n=3), neostiğmin kullanımının kontrendike olması(n=783) nedeniyle kullanılmıştı. Ameliyat su releri en kısa 15 dakika, en uzun 420 dakika idi.Suğammadeks kullanım dozu 2.0-4.0 miliğram/kiloğram arasındaydı. Hastalarda anaflaksi veyabenzeri herhanği bir yan etkiye rastlanmadı. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları suğammadeksin;cinsiyet ayırdetmeden, yaş farkı ğo zetmeden, ASA risk fakto ru du şu k veya yu ksek, tu m branşlarınkısa veya uzun su reli ameliyatlarında 2.0-4.0 mğ/kğ doz aralığ ında ğu venle kullanılabilecek birilaç olduğ unu ğo stermektedir.