The Relationship between Teaching-Learning Conceptions and Sense of Self-Efficacy of Pre-Service EFL Teachers


Yıldırım S., Biçer A.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, no.14, pp.219-241, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve öz yeterlik duyguları, birbirlerini etkileyebilen ve öğretimin etkililiğini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Bu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi karma yöntemli bir araştırma deseni kullanarak incelemektedir. Nicel veriler, devlet üniversitelerinde İngilizce öğretmenliği okuyan 374 4. sınıf öğretmen adayından toplanmıştır. Bu çalışmada, Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Anketi ve Öğretmen Yeterlik Algısı Ölçeği'nin Türkçe versiyonları kullanılmıştır. Yanıt vermeyi kabul eden 42 öğretmen adayından nitel veri toplamak için açık uçlu sorular kullanılmıştır. Veri analizi için betimsel istatistik teknikleri ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışı geleneksel anlayıştan daha fazla benimsediklerini ortaya koymuştur. Sonuçlar ayrıca öğretmen adaylarının yüksek düzeyde öz-yeterlik inancına sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öz-yeterlik duygularının ilişkili olduğunu göstermiştir. Yapılandırmacı anlayışları ile öğrenci katılımı yeterliği, öğretim stratejileri yeterliği ve sınıf yönetimi yeterliği arasında yüksek ve pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Öğretmen adayları öğretim stratejileri, öğrenci katılımı ve sınıf yönetimi konularında kendilerini yeterli hissetmektedir. Geleneksel anlayışları ise öğrenci katılımına yönelik yeterlikleriyle negatif ilişkilidir. Sonuçlar dikkate alınarak, dil öğretmenieğitiminin ana paydaşları için çıkarımlar ve öneriler sunulmuştur.Öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ve öz yeterlik duyguları, birbirlerini etkileyebilen ve öğretimin etkililiğini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Bu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi karma yöntemli bir araştırma deseni kullanarak incelemektedir. Nicel veriler, devlet üniversitelerinde İngilizce öğretmenliği okuyan 374 4. sınıf öğretmen adayından toplanmıştır. Bu çalışmada, Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Anketi ve Öğretmen Yeterlik Algısı Ölçeği'nin Türkçe versiyonları kullanılmıştır. Yanıt vermeyi kabul eden 42 öğretmen adayından nitel veri toplamak için açık uçlu sorular kullanılmıştır. Veri analizi için betimsel istatistik teknikleri ve içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışı geleneksel anlayıştan daha fazla benimsediklerini ortaya koymuştur. Sonuçlar ayrıca öğretmen adaylarının yüksek düzeyde öz-yeterlik inancına sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öz-yeterlik duygularının ilişkili olduğunu göstermiştir. Yapılandırmacı anlayışları ile öğrenci katılımı yeterliği, öğretim stratejileri yeterliği ve sınıf yönetimi yeterliği arasında yüksek ve pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Öğretmen adayları öğretim stratejileri, öğrenci katılımı ve sınıf yönetimi konularında kendilerini yeterli hissetmektedir. Geleneksel anlayışları ise öğrenci katılımına yönelik yeterlikleriyle negatif ilişkilidir. Sonuçlar dikkate alınarak, dil öğretmenieğitiminin ana paydaşları için çıkarımlar ve öneriler sunulmuştur.