İsrâiliyyât Kavramının Oluşum ve Olgunlaşma Süreci


Creative Commons License

DÖNER E.

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.4, pp.1-39, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Althought the religion and civilization of Islam are essentially based on Qur’ân and Sunnah, they are related to Judaism and Christianity in terms of culture and tradation. This relation is also emphasized by Qur’an. All that Qur’an describes itself as the affirmative “al-musaddık” with reference to Torah and Bible, and it is referred (by Qur’an) that the Prophet is the last ring of the apocalyptic and prophetic chain, and the major part of Qur’anic story/qisas is related to the children of Israel (Bani Israel) and Judaists in particular, gives more or less information about dimensions of the relationship Islam and Ahl al-Qitab. This study is about examination of the concept and semitic fields Isra’iliyyat specified with reference to the riwayats that have entered to Islamic literature, tafsir in particular, from different religions and cultures such as Judaism and Christianity. We give, in this context, some information about the etymology of Isra’iliyyat, and its content, and that in which work it has appeared at the first time, and in which meaning it has been used, and its process of conceptualization. Also we put emphasis on Isra’iliyyat perception in the early and classical terms.
Keywords: Isra’iliyyat, Judaism, Christianity, Salafism, Tafsir.

İslam dini ve medeniyeti temelde Kur’an ve Sünnet’e dayalı olmakla birlikte kültür ve gelenek açısından özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlıkla irtibatlıdır. Bu irtibat Kur’an’ı Kerim tarafından da vurgulanır. Gerek Kur’an’ın Tevrat ve İncil gibi kitaplara atıfla kendini “musaddık” olarak nitelendirmesi, gerek Hz. Peygamber’in vahiy ve risalet zincirinin son halkası olduğuna işaret edilmesi ve gerekse Kur’an kıssalarının önemli bir kısmının özellikle İsrailoğulları ve Yahudilerle ilgili olması İslam ile Ehl-i kitap geleneği arasındaki irtibatın boyutları hakkında az çok bir fikir verir mahiyettedir. Bu çalışma Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi farklı din ve kültürlerden İslamî literatüre, özellikle de tefsir edebiyatına giren rivayetlere atıfla kullanılan İsrâiliyyât kavramı ve bu kavramın anlam alanı gibi konuların incelenmesine dairdir. Bu bağlamda İsrâiliyyât kelimesinin kökeni, anlam içeriği, ilk kez hangi kaynaklarda ve hangi anlamlarda kullanıldığı ve terimleşme/kavramlaşma süreci hakkında birtakım bilgiler sunulmuş, bununla birlikte özellikle erken ve klasik dönemlerdeki İsrâiliyyât algısı üzerinde durulmuştur.
Anahar Kelimeler: İsrâiliyyât, Yahudilik, Hıristiyanlık, Selefîlik, Tefsir