Investigation of Factors Affecting Consumers’ Purchase Intention to Mobile Applications Within The Framework of Consumption Values


Arık A., Baçkır F., Doğan Südaş H.

International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies , vol.2, no.1, pp.36-50, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, factors affecting consumers' mobile applications purchase intention were examined within the framework of consumption values, which is one of the determinants of consumer preferences. Consumption values have been dealt with as functional value, social value, emotional value, epistemic value and situational value classification as in Consumption Value Theory. Effect of mobile application-specific factors such as word-of-mouth communication about the application, application votes, free alternatives and trialability of application was also examined in the study. Data were obtained from 302 consumers using mobile applications. Multiple regression analysis was performed to test research hypotheses. As a result of the analysis, it was determined that functional value, social value, word-of-mouth communication about application and trialability positively affect mobile application purchase intention. It has been determined that emotional value, epistemic value, situational value, application ratings and the existence of free alternative applications do not have a significant effect on mobile application purchase intention.

Bu çalışmada tüketicilerin mobil uygulamaları satın alma niyetine etki eden faktörler tüketici tercihlerinin belirleyicilerinden biri olan tüketim değerleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada Tüketim Değerleri Teorisi’nde yer alan fonksiyonel değer, sosyal değer, duygusal değer, epistemik değer ve durumsal değer sınıflandırmasından yararlanılmıştır. Çalışmada ayrıca; uygulama hakkındaki ağızdan ağıza iletişim, uygulama oyları, ücretsiz alternatifler ve uygulamanın denenebilirliği gibi mobil uygulamalara özgü faktörlerin etkisi de incelenmiştir. Çalışmanın verileri mobil uygulama kullanan 302 tüketiciden elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, fonksiyonel değer, sosyal değer, uygulama hakkındaki ağızdan ağıza iletişim ve denenebilirliğinin mobil uygulamaları satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Duygusal değer, epistemik değer, durumsal değer, uygulama oyları ve ücretsiz alternatif uygulamaların var olmasının mobil uygulama satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.