FLORID CEMENTO-OSSEOUS DYSPLASIA: A CASE REPORT


Creative Commons License

Uri A. , Duyan H. , Evlice B.

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi (International Meandros Dental Congress) , Aydın, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.95

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95

Abstract

Objectives: Florid cemento-osseous dysplasia is a rare benign fibro-osseous lesion in teeth-related regions of jaws in that does not show any neoplastic changes. Florid cemento-osseous dysplasia is a multifocal dysplastic lesion and consist of cellular fibrous connective tissue with bone and cementum-like tissue. Most commonly seen in middleaged women and posterior mandibular and maxillary regions are affected frequently. Usually detected by chance on radiography. In this report, a case diagnosed with florid cemonto-osseous dysplasia is presented. Case Report: A 45-year-old female patient was referred to Çukurova University Faculty of Dentistry with complaint of tooth deficiency. Patient had no systemic disease and no pain. Panoramic radiography revealed radiopaque and radiolucent lesions bilaterally in anterior and posterior mandible and unilaterally in left maxillary posterior. CBCT (Cone beam computed tomography) imaging showed radiopaque and radiolucent areas causing expansion in anterior region of mandible and also showed radiopaque and radiolucent lesions in left maxillary sinus. Biopsy specimen taken from patient who was referred to oral and maxillofacial surgery clinic was sent to pathology laboratory of Çukurova University Faculty of Medicine for histopathological examination and diagnosed with florid cemonto-osseous dysplasia. Conclusions: Because lesions are large, treatment is generally difficult. Asymptomatic ones should be followed. Risk of developing secondary infection should be considered in interventional procedures. Radiographic follow-up of lesion is recommended.

Amaç: Florid semento-osseöz displazi daha çok çenelerin dişlerle ilişkili bölgelerinde ve nadir görülen, neoplastik değişiklik göstermeyen benign fibro-osseöz bir lezyondur. Florid semento-osseöz displazi çok odaklı displastik bir lezyon olup kemik ve sement benzeri doku içeren hücresel fibröz bağ dokusundan meydana gelmektedir. Özellikle orta yaşlı kadınlarda görülmektedir ve sıklıkla mandibular ve maksiller posterior bölgeler etkilenmektedir. Bu raporda Florid semento-osseöz displazi tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. Olgu Sunumu: 45 yaşındaki kadın hasta Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne diş eksikliği şikayeti ile başvurdu. Hastanın sistemik bir hastalığı ve herhangi bir ağrısı yoktu. Panoramik radyografide, mandibula anterior ve mandibula posteriorda bilateral olarak, sol maksiller posteriorda ise unilateral olarak radyoopak ve radyolüsent görüntü veren lezyonlar izlendi. KIBT (Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi) görüntülemesinde mandibula anterior bölgesinde ekspansiyona neden olan radyoopak ve radyolüsent alanlar izlendi ve aynı zamanda sol maksiller sinüs içerisinde radyoopak ve radyolüsent görüntü veren lezyon olduğu gözlemlendi. Ağız, diş ve çene cerrahisi kliniğine yönlendirilen hastadan alınan biyopsi örneği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Laboratuvarı’na histopatolojik inceleme için gönderildi ve florid semento-osseöz displazi tanısı konulduğu bildirildi. Sonuç: Lezyonlar büyük oldukları için tedavileri genel olarak güçtür. Asemptomatik olanlar takip edilmelidir. Girişimsel işlemlerde sekonder enfeksiyon gelişimi riski göz önünde bulundurulmalıdır. Lezyonun radyografik olarak takibi önerilmektedir.