Davranış Yönetiminde Yetkinlik Algısı Ölçeği


Atıcı M., Cabaroğlu N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.223-238, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.223-238
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilköğretim düzeyindeki sınıf içi istenmeyen davranışlarla başa çıkmada öğretmen yetkinlik beklentisini ölçmeyi amaçlayan bir ölçeğin geliştirilmesi ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin çalışmaların yapılmasıdır. Ölçek maddeleri oluşturulurken Bandura’nın Yetkinlik Beklentisi Kuramı (Self-efficacy expectancy) ve sınıf davranış yönetiminde öğretmen yetkinliği araştırmaları temel alınmıştır. Ölçeğin deneme formu 42 maddeden oluşmakta ve 5’li Likert tipi bir derecelendirme kullanılmaktadır. Ölçeğin deneme formu Adana da 12 ilköğretim okulunda görev yapan 210 öğretmene (134 İlköğretim I. Kademe, 76 II. Kademe) uygulanmıştır. Bu gruptan elde edilen veriler üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Geçerlik çalışması kapsamında 3 kez yinelenen faktör analizi sonucunda ölçeğin 15 maddelik ve 3 faktörden oluşan bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörler “iletişim”, “davranış yönetimi” ve “işbirliği” şeklinde isimlendirilmiştir. Yeni oluşan alt ölçeklerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları İletişim alt boyutu için .89, Davranış Yönetimi için .70, İşbirliği için .80 ve ölçeğin tüm maddeleri için ise .90’dır. Aryıca iki yarım güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin hem toplam puan üzerinden hem de alt ölçekler açısından kullanılabileceğine işaret etmektedir.