Factors predicting recurrence ın operated locally advanced gastric cancer patients treated with neoadjuvant therapy


Bayram E., KARA İ. O.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.239-246, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Neoadjuvant chemotherapy is used to increase tumor resection rates, prevent metastasis and prolong survival. It is not fully understood which factors are important in recurrence after surgery. In our study, the effects of neoadjuvant chemotherapy treatment duration, tumor histopathology, and biochemical values on postoperative recurrence in gastric cancer patients were investigated. Method: Our study included 61 patients who were diagnosed with locally advanced gastric cancer and underwent surgery after neoadjuvant chemotherapy. The duration of treatment with neoadjuvant, the number of pathological lymph nodes removed during surgery, preoperative albumin level, and postoperative carcinoembryonic antigen (CEA) values were compared and evaluated according to the recurrence status. Results: The mean age of our patients was 58.70±10.58 years. In patients who developed recurrence after surgery, the number of pathological lymph nodes removed during surgery and the postoperative CEA value was found to be statistically significantly higher (p <0.001, p=0.005, respectively), and high preoperative albumin levels reduced recurrence (HR=0.016). Conclusion: In our study, it was shown that preoperative albumin level and postoperative CEA value were associated with the development of recurrence after surgery in gastric cancer patients receiving neoadjuvant therapy.
Amaç: Neoadjuvan kemoterapi, tümör rezeksiyon oranlarını arttırmak, metastazı önlemek ve sağkalımı uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Cerrahi sonrası nükste hangi faktörlerin önemli olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Çalışmamızda mide kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapi tedavi süresi, tümör histopatolojisi ve biyokimyasal değerlerin cerrahi sonrası nüks üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmamıza lokal ileri evre mide kanseri tanısı olan, neoadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi uygulanan 61 hasta dahil edildi. Hastaların neoadjuvan ile tedavi süresi, cerrahide çıkarılan patolojik lenf nodu sayısı, preoperatif albümin seviyesi, postoperatif karsiyoembriyonik antijen (CEA) değerleri karşılaştırılıp, nüks durumuna göre değerlendirildi. Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 58.70±10.58’dir. Cerrahi sonrası nüks gelişen hastalarda cerrahide çıkarılan patolojik lenf nodu sayısının ve postoperatif CEA değerinin istatistiksel olarak önemli düzeyde daha fazla olduğu (sırasıyla p <0.001, p=0.005), preoperatif albümin seviyesinin yüksekliğinin nüksü azalttığı (HR=0.016) bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda neoadjuvan tedavi alan mide kanseri hastalarında, preoperatif albümin seviyesi ve postoperatif CEA değerinin cerrahi sonrası nüks gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.