Additional Liquidation in Joint-Stock Companies with Respect to Civil Procedure Law


Creative Commons License

DOĞANAY M. Z.

Adalet Dergisi , no.70, pp.255-284, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.57083/adaletdergisi.1285754
  • Journal Name: Adalet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.255-284
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Although the additional liquidation was adopted in doctrine and practice before the Turkish Commercial Code No. 6102, it was legally regulated for the first time in Article 547 of the TCC. Article 255 of the Execution and Bankruptcy Law No. 2004, on the other hand, contains a special provision on additional liquidation in companies that have been dissolved as a result of bankruptcy. In order not to confuse these two procedures conceptually, voluntary additional liquidation and additional liquidation in bankruptcy can be classified. The focus of our study is the additional liquidation procedure regulated under Art. 547 TCC. After the company is cancelled from the trade registry considering that the liquidation procedures have been completed in full, in case it is revealed that it is necessary to take other liquidation measures, the method followed in order to eliminate the deficiencies and to take measures is called additional liquidation. A court order is required before the additional liquidation process can be initiated. For this reason, additional liquidation in joint stock companies should also be considered within the scope of civil procedure law. In the study, after examining the effect of the cancellation of the registry on the legal situation of the company and the conditions of the additional liquidation, it will be attempted to determine whether the request for additional liquidation is a contentious or non-contentious jurisdiction. In line with our determination, the competent and authorized court for the additional liquidation, the trial procedure, the proceedings and the liquidation expenses will be discussed. In this study, the similarities and differences between additional liquidation in bankruptcy and voluntary additional liquidation will also be briefly mentioned.
Ek tasfiye kurumu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu öncesi dönemde öğreti ve uygulamada benimsenmesine karşın, ilk kez TTK’nın 547. maddesi ile yasal olarak düzenlenmiştir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 255’te ise iflâs sonucu sona eren şirketlerde ek tasfiyeye ilişkin özel bir düzenleme bulunmaktadır. Bu iki usûlün kavramsal olarak karıştırılmaması için iradî ek tasfiye ve iflasta ek tasfiye tasnifinin yapılması mümkündür. Çalışmamızın odak noktasını TTK m. 547’de düzenlenen ek tasfiye yolu oluşturmaktadır. Tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak yapıldığı zannı ile şirketin ticaret sicilinden terkininden sonra başka tasfiye önlemlerinin alınmasının zorunlu olduğunun ortaya çıkması hâlinde eksikliklerin giderilmesi ve önlemlerin alınması amacıyla izlenilen yola ek tasfiye denilmektedir. Ek tasfiye sürecinin işletilebilmesi için öncelikle bir mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Bu sebepledir ki, anonim şirketlerde ek tasfiyenin medenî usûl hukuku kapsamında da ele alınması gerekmektedir. Çalışmada sicilden silinmenin şirketin hukukî durumuna etkisi ve ek tasfiyenin şartları ele alındıktan sonra, ek tasfiye talebinin bir dava mı yoksa çekişmesiz bir yargı işi mi olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Tespitimiz doğrultusunda ek tasfiyede görevli ve yetkili mahkeme, uygulanacak yargılama usûlü ve yargılama ile tasfiye giderleri hususları ele alınacaktır. Bu çalışmada iflâsta ek tasfiye ile iradî ek tasfiyenin benzeyen ve farklılaşan yönlerine de kısaca değinilecektir.