Doğu Akdeniz Bölgesinde Bazı Meyve Ağaçlarında Ölü Doku Sakızlanma ve Geriye Ölüme Neden Olan Botryosphaeria Türlerinin Tanılanması Yaygınlık Oranları ve Kimyasal Mücadelesi Üzerine Arştırmalar


Creative Commons License

Kayım M. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: December 2016

Project Abstract

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bazı meyve ağaçlarında, solgunluk, kuru dal, ölü doku, zamklanma ve geriye ölüme neden olan Botryosphaeriaceae grubu hastalık etmenlerinin türlerini ve yaygınlık oranlarını saptamak için Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde toplam 360 farklı meyve bahçesinde 2014-2016 yılları arasında sörvey yapılmış hastalıklı bitki örnekleri toplanmıştır. Doğu Akdeniz Bölgesi’de hastalık yaygınlığı ortalama %13 olarak saptanmıştır. İller bazında hastalık yaygınlığı değişkenlik göstermiş olup, en az meyve bahçesi içeren Osmaniye ilinde sadece elma ve badem bahçelerinde etmene rastlanmış olup, hastalık yaygınlığı % 25 olarak hesaplanmıştır. Bu ili % 15 ile Adana, % 14 ile Mersin ve % 3 ile Hatay takip etmiştir. Sörvey yapılan 360 bahçeden 48’inde hastalık etmenleri saptanmış ve 72 adet patojen izolatı elde edilmiştir. Bu izolatlardan 6 farklı tür (Diplodia seriata, Lasiodiplodia theoromae, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neofusicoccum parvum, Neofusicoccum vitifusiforme, Fusicoccum aesculi), morfolojik, kültürel karakterleri ve moleküler analizlere göre tanılanmıştır. 72 adet izolatın ITS ve β-tubulin gen dizileri NCBI gen bankasına kayıt edilmiştir. Her izolat için kesik dal patojenisite testi uygulanmış ve her tür için en az iki virulent izolat seçilerek fidanlarda patojenisite testi yapılmıştır. Patojenisite testine göre en virulent izolatlar D. seriata ve L. pseudotheobromae türlerinde saptanmıştır. In vitro fungisit denemlerinde bu patojenlerin hifsel gelişimini engellemede en etkili fungisitler thiophanate methyl, carbendazim ve tebuconazole olmuştur. Sera koşullarında veya açık alanda bu fungistlerden birisinin koruyucu olarak patojen infeksiyonundan önce uygulanması patojenin bitkiye girişini önlemektedir.