ADANA SOFULU DÜZENSİZ ÇÖP DEPOLAMA SAHASINDAN ALINAN ÇÖP SIZINTI SULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ORTAMDA BİTKİSEL YOLLA AZOT-FOSFOR VE AĞIR METAL GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih EKMEKÇİ

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu çalışmada Typha latifolia bitkisi ile Adana Sofulu Düzensiz Çöp Depolama Sahasından alınan çöp sızıntı suyunda bulunan kirletici parametrelerin bitkisel yolla iyileştirilmesi araştırılmıştır. Sistemde bitkinin yetiştirme ortamı olarak bazaltik tüf kullanılmıştır. Sistemin hidrolik bekletme süreleri iki tekerrürlü olmak üzere 5, 10 ve 15 gündür. Sitemde çöp sızıntı suyu bitkiye sulama suyu olarak verilmiş ve bitkinin ihtiyacı olan su, bu çöp sızıntı suyu ile karşılanmaya çalışılmıştır. Bu döngü ile çöplükten kaynaklanan çöp sızıntı suyunun bitkiler tarafından çevreye verebileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve giderilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada hidrolik bekletme sürelerine göre ortalama BOİ5, KOİ, AKM, TKN ve TP konsantrasyonları giderim verimleri incelenmiş ve anılan parametreler sırayla % 68.49, % 64.54, % 82.58, % 93.79 ve %61.99 bulunmuştur. Bünyesindeki başlangıç ağır metal miktarı bilinen bitkilerin deneme sonu kök ve yaprak/gövdede olarak bünyesindeki ağır metal birikimleri (mg/kg (kuru)) belirlenmiştir. Bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılan bazaltik tüfün başlangıç ve deneme sonui ağır metal içerikleri bulunmuştur. Typha latifolia bitkisi ile Cr, Cu, Pb, Fe, Ni, Mn içeren çöp sızıntı suyundan sırasıyla % 10.50, % 94.00, % 86.45, % 61.85, % 68.91 ve % 72.20 oranlarında metal giderimi sağlanmıştır. Bu pilot çalışma ülkemiz koşullarında her tür çöp depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı suyu kirleticilerinin giderimi için örnek teşkil edebilir.